Home
Over Complimentz
Ons aanbod
Traditionele kerstpakketten
Nieuws
Contact
Inloggen
Direct online vouchers bestellenNaar onze traditionele kerstpakketten

complimentz.nl
Langedijkstraat 12
5324 AR Ammerzoden
T 073 599 7416
E info@complimentz.nl

Perfect passende geschenken,
in no-time geregeld

Algemene voorwaarden

versie 2.0 d.d. 25 juni 2010 van COMPLIMENTZ.NL.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- COMPLIMENTZ.NL: Handelsnaam van de eenmanszaak Handelsonderneming Corrad Goesten. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 30243376. Handelsonderneming Corrad Goesten handelt eveneens onder de naam: Goesten Relatiegeschenken.
- Compliment / complimentz: Naamgeving voor de punten die de Ggeschenkgerechtigde heeft ontvangen van de klant middels een kadovouchter. Het aantal complimentz dat de geschenkgerechtigde heeft ontvangen bepaald welke en hoeveel geschenken kunnen worden besteld in de webshop.
- Klant: de contractspartij die opdracht geeft aan COMPLIMENTZ.NL tot de levering van kadovouchers teneinde deze uit te reiken aan de geschenkgerechtigde.
- Geschenkgerechtigde: De door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.
- Webshop: online winkel waarin de complimentz zijn in te wisselen voor een geschenk naar keuze.
- Inlogcode: Unieke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord die toegang geven tot de webshop.
- Kadouvoucher: het formulier waarop de inlogcode voor de geschenkgerechtigde staat vermeld, alsmede het aantal te verzilveren complimentz.
- Geschenk: Het door de geschenkgerechtigede uit te kiezen kado in de webshop;
- Niet-uitgegeven kadovoucher: Een inlogcode welke wel besteld is door en geleverd aan klant maar welke door klant niet is uitgereikt aan een geschenkgerechtigde.
- Niet-verzilverde kadovoucher: Een inlogcode welke door klant wel uitgereikt is aan geschenkgerechtigde, maar waar door geschenkgerechtigde niet een daadwerkelijke een geschenk  besteld is.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, offerte en / of overeenkomsten tussen COMPLIMENTZ.NL en klant en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.
2.2 Afwijkende specifieke contractsbepalingen schriftelijk overeengekomen tussen COMPLIMENTZ.NL en klant gaan boven deze algemene voorwaarden.
2.3 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien COMPLIMENTZ.NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden en/of de overige van toepassing verklaarde voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat COMPLIMENTZ.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.5 COMPLIMENTZ.NL is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes van COMPLIMENTZ.NL zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders mocht zijn vermeld.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, zijn alle prijzen immer exclusief BTW.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de door COMPLIMENTZ.NL opgestelde aanbieding door de wederpartij schriftelijk is bevestigd, tenzij COMPLIMENTZ.NL haar aanbieding binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever herroept. De aanbieding van COMPLIMENTZ.NL blijft geldig gedurende de op de aanbieding aangegeven termijn.
4.2 Indien de wederpartij de aanvaarding van de offerte nog niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks mee instemt dat COMPLIMENTZ.NL een aanvang van de te verrichten levering heeft gemaakt, geldt de inhoud van de offerte als hetgeen overeengekomen is.
4.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers van COMPLIMENTZ.NL binden COMPLIMENTZ.NL niet, tenzij nadien schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van COMPLIMENTZ.NL bevestigd.
4.4 Een afwijking van een gedane aanbieding kan COMPLIMENTZ.NL eerst binden, indien deze afwijking door COMPLIMENTZ.NL schriftelijk is bevestigd c.q. COMPLIMENTZ.NL zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 5 - Betaling en verrekening

5.1 De totale vergoeding dient als volgt door klant aan COMPLIMENTZ.NL te worden betaald:
- 25% aanbetaling bij opdrachtverstrekking;
- Het restant (75%) direct na ontvangst van de 2e factuur, doch uiterlijk voor de openstelling van de webshop op 20 december. COMPLIMENTZ.NL behoudt zich het recht voor de kadouvouchers niet te activeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan. COMPLIMENTZ.NL zal de klant tijdig informeren over een nog niet ontvangen betaling;
- Indien bestelling van kadovouchers na 01 december  plaatsvindt, zal deze direct 100% worden gefactureerd;
5.2 De klant kan tot uiterlijk 14 januari extra kadovouchers bijbestellen (indien geschenkverpakkingen en/of kadovouchers niet meer voorradig zijn, of het tijdsbestek levering niet meer toelaat, zullen de inlogcodes digitaal worden aangeleverd).
5.3 Niet uitgegeven kadovouchers worden voor 60% van de waarde vergoed, mits deze vouchers uiterlijk 31 januari van het jaar na het jaar van verkoop door Complimentz zijn retour ontvangen bij Complimentz;

5.4 Niet verzilverde kadovouchers worden niet vergoed;

Artikel 6 – Donaties aan goede doelen

6.1 Van het bedrag dat aan het eind van de bestelperiode toekomt aan goede doelen, zal COMPLIMENTZ.NL 8% per donatie inhouden. Met deze inhouding dekt COMPLIMENTZ.NL de kosten voor het versturen van de dankbrief en de overige administratie- en handelingskosten.

Artikel 7 - Webshop

7.1 De webshop, zal toegankelijk zijn voor de geschenkgerechtigde in de periode van 20 december tot 01 maart.
7.2 De webshop is zodanig gebouwd dat zoveel mogelijk browsers worden ondersteund. Door individuele instellingen op PC's en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. COMPLIMENTZ.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden om welke reden dan ook niet kan bestellen via internet of geen juiste bestelling heeft geplaatst. COMPLIMENTZ.NL zal een e-mail ter bevestiging van de bestelling sturen. Indien de geschenkgerechtigde constateert dat de bestelling niet juist is, dient deze terstond contact op te nemen met de klantenservice COMPLIMENTZ.NL.
7.3 Bij een ordergrootte van minimaal 300 vouchers heeft de klant de mogelijkheid de webshop te laten aan passen aan zijn eigen huisstijl, binnen de mogelijkheden die de door COMPLIMENTZ.NL ontwikkelde template daarvoor biedt. Deze mogelijkheden bestaan uit een welkomstwoord bij het betreden van de shop namens de klant, het logo van de klant en twee door de klant gekozen kleuren.
De klant dient hierbij de volgende gegevens, uiterlijk 1 maand voor de gewenste leverdatum van de kadovouchers, aan te leveren:
- Een logo in .JPEG of .GIF formaat;
- De twee te gebruiken kleuren;
- Een tekst van maximaal 300 karakter incl. spaties.

Artikel 8 - Leveranties

8.1 Indien de geschenkgerechtigde zijn geschenk voor 14 februari besteld, streeft COMPLIMENTZ.NL ernaar de bestelling binnen twee weken te leveren op het huisadres van de geschenkgerechtigde, of een ander, door de geschenkgerechtigde opgegeven, adres. In drukkere perioden kan de levering van het geschenk enkele dagen langer duren. Wanneer het geschenk niet kan worden aangeboden, volgt een afleverpoging bij een buur. Bij geen gehoor volgt een tweede bezorgpoging op de volgende werkdag of zaterdag. Indien na twee bezorgpogingen het geschenk niet is uitgereikt, kan de geschenkgerechtigde dit gedurende een periode van drie weken ophalen een afhaalkantoor van TNT in de directe omgeving van de geadresseerde.
8.2 COMPLIMENTZ kan niet garanderen dat alle geschenken altijd leverbaar zijn en zullen blijven. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld indien een geschenk veel vaker besteld wordt dan voorzien of indien de leveranciers van COMPLIMENTZ.NL niet de overeengekomen aantallen kunnen leveren of naleveren, is het COMPLIMENTZ toegestaan een geschenk in backorder te plaatsen en later te verzenden. Voorts is het COMPLIMENTZ.NL toegestaan een geschenk te vervangen door een minimaal gelijkwaardig of beter alternatief. In beide gevallen zal dit duidelijk bij de levering van het geschenk vermeld worden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat een geschenk uitverkocht raakt en dus niet meer leverbaar zal zijn terwijl COMPLIMENTZ.NL ook geen vervangende geschenk kan aanbieden. In dat geval zal het geschenk zo snel mogelijk uit de webshop verwijdert worden. Indien een uitverkocht en niet te vervangen geschenk reeds besteld is, zal COMPLIMENTZ.NL contact opnemen met de geschenkgerechtigde, om tot een passende oplossing te komen.
8.3 Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen COMPLIMENTZ.NL en klant vertegenwoordigen de geschenken en belevenissen een consumentenprijs ter hoogte van het budget van de klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en COMPLIMENZ.NL kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de geschenken en belevenissen bij het ondertekenen van deze overeenkomst ook in de bestelperiode nog gelijk aan de consumentenprijs zullen zijn. COMPLIMENTZ.NL aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.
8.4 Geschenkgerechtigden die hun bestelling drie weken na bestelling niet hebben ontvangen, kunnen dit per e-mail melden aan de klantenservice. De geschenkgerechtigde dient dit te melden voor 31 maart. Meldingen welke na deze datum binnenkomen kunnen door COMPLIMENTZ.NL niet meer in behandeling worden genomen.
8.5 Geschenken kunnen alleen geleverd worden op adressen in Nederland. Indien een geschenkgerechtigde woonachtig is in het buitenland, kan deze ervoor kiezen het geschenk af te laten leveren op een ander adres dan het huisadres.

Artikel 9 - Klantenservice

9.1 COMPLIMENTZ.NL zorgt voor een klantenservice waar de geschenkgerechtigde per e-mail terecht kan met vragen, klachten en mogelijke reparaties. De klantenservice van COMPLIMENTZ.NL zal binnengekomen e-mails in de periode tussen 20 december en 01 maart binnen 24 uur na ontvangst beantwoorden. Buiten de genoemde periode kan de beantwoording enige dagen langer in beslag nemen. Een e-mail is ook te versturen middels het invulscherm op COMPLIMENTZ.NL. Indien een geschenk door de geschenkgerechtigde retour dient te worden gezonden naar COMPLIMENTZ.NL komen de kosten hiervoor voor rekening van de geschenkgerechtigde.

Artikel 10 – Bescherming Persoonsgegevens

10.1 De persoonsgegevens van de geschenkgerechtigde zullen enkel worden gebruikt voor het versturen van orderbevestigingen, het versturen van informatie aangaande de bestelling en na uitdrukkelijke toestemming van de geschenkgerechtigde eventueel voor de tevredenheidenquête.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Indien COMPLIMENTZ.NL aansprakelijk is voor de directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 10% van de opdrachtwaarde.
11.2 Onder directe schade wordt verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in zin van deze voorwaarden;
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van COMPLIMENTZ.NL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan COMPLIMENTZ.NL toegerekend kan worden;
- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover KLANT aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3 COMPLIMENTZ.NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van COMPLIMENTZ.NL of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 - Ontbinding Overmacht

12.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem/haar uit de met COMPLIMENTZ.NL gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard c.q. diens faillissement is aangevraagd, dan wel opdrachtgever zelf surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens onderneming, alsmede indien ten laste van opdrachtgever enig beslag wordt gelegd, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft COMPLIMENTZ.NL het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te harer keuze:
- de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen aan haar zijde jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, op te schorten dan wel;
- ook al was anders overeengekomen, voor iedere levering aan de zijde van COMPLIMENTZ.NL van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel;
- de overeenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat COMPLIMENTZ.NL tot enigerlei schadevergoeding te dier zake gehouden zal zijn, een en ander overigens onverminderd elk ander COMPLIMENTZ.NL toekomend recht, daaronder begrepen het recht van COMPLIMENTZ.NL op vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.
Laatst genoemde schade omvat onder meer winstderving.
12.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop COMPLIMENTZ.NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor COMPLIMENTZ.NL niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.4 COMPLIMENTZ.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid de (verdere) nakomingen verhindert, intreedt nadat COMPLIMENTZ.NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.5 Partijnen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken is ieder de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.6 Voor zoveel COMPLIMENTZ.NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is COMPLIMENTZ.NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. KLANT is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13- Intellectueel eigendom

13.1 KLANT verleent toestemming aan COMPLIMENTZ.NL om haar naam en logo te mogen gebruiken in referentie uitingen van COMPLIMENTZ.NL, zoals de website.
13.2 het is de klant niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van COMPLIMENTZ.NL, informatie uit de overeenkomst tussen COMPLIMENTZ.NL en klant ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

Artikel 14- Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.1 Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die niet in der minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Deze algemene voorwaarden, versie 2.0 d.d. 25 juni 2010 zijn leidend en op voorgaande algemene voorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.


 


Privacy verklaringSitemapDisclaimerAlgemene VoorwaardenVeelgestelde vragenGarantieContact